Saltar al contenido

Declaració Universal de Drets Humans

Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de
10 de desembre de 1948


Declaració Universal de Drets Humans


PREÀMBUL


Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots
els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món,


Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de
barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s’ha proclamat com l’aspiració més
elevada de tothom l’adveniment d’un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria,
puguin gaudir de llibertat d’expressió i de creença,


Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal
que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel_lió contra la tirania i
l’opressió,


Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses
entre les nacions,


Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els drets
humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de dret
d’homes i dones; i que han decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins
d’una llibertat més àmplia,


Considerant que els Estats membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb
l’Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i les
llibertats fonamentals,


Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i llibertats és de la més gran importància
per al ple compliment d’aquest compromís,


L’Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l’ideal comú a assolir per a tots els
pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en
aquesta Declaració, promoguin, mitjançant I’ensenyament i l’educació, el respecte a aquests drets
i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement
i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats membres com entre els dels
territoris sota llur jurisdicció.


Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.


Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça,
color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social,
fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del
territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració
fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.


Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en
totes llurs formes.


Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6
Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots
tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra
qualsevol incitació a una tal discriminació.


Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l’empari
contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.


Article 9
Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.


Article 10
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia
per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a
l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 11

Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que
no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi
assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser
comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s’imposarà
cap pena superior a l’aplicable en el moment de cometre el delicte.

Article 12
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu
domicili o la seva correspondència, ni d’atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la
protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.


Article 13

Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de
cada Estat. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.


Article 14 En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n.

Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per
delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.


Article 15

Tota persona té dret a una nacionalitat.

Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de
nacionalitat.


Article 16

Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius
de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals
pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.

Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.

La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la
societat i de l’Estat.


Article 17

Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva.

Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.


Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la
llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en
públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la pràctica,
el culte i l’observança.


Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a
causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per
qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.


Article 20

Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.

Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.


Article 21

Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de
representants lliurement elegits.

Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu
país.

La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta voluntat ha
d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per
sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi
la llibertat del vot.
Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant
l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país, la
satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat.
Article 23

Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions
equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l’atur.

Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.

Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a
ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb
altres mitjans de protecció social.

Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s’hi.


Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada
de treball i a vacances periòdiques pagades.


Article 25

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i
el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als
serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat,
viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.

La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els
infants, nascuts d’un matrimoni o fora d’un matrimoni, gaudeixen d’igual protecció social.


Article 26

Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció
elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L’ensenyament tècnic i
professional es posarà a l’abast de tothom, i l’accés a l’ensenyament superior serà igual per
a tots en funció dels mèrits respectius.

L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l’enfortiment del
respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la
tolerància i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les
activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

El pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena d’educació que serà donada als
seus fills.


Article 27

Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de
les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.

Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les
produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.


Article 28
Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en
aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.


Article 29

Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el
lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.

En l’exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions
establertes per la llei i únicament amb la finalitat d’assegurar el reconeixement i el
respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la
moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.

Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis
de les Nacions Unides.


Article 30
Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un
grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de
qualsevol dels drets i llibertats que s’hi enuncien.